2008
 
 

Fisherman's Wharf
Fisherman's Wharf
Olie på lærred
100 x 130 cm

 

  Chicken Pox
Chicken Pox
Olie på lærred
100 x 130 cm
  Olancha
Olancha
Olie på lærred
100 x 130 cm
 
 

Grand Canyon
Grand Canyon
Olie på lærred
100 x 130 cm

 

  Las Vegas. Olie på lærred
Las Vegas
Olie på lærred
80 x 110 cm
  Red Woods
Red Woods
Olie på lærred
80 x 110 cm
 
 

Lone Pines
Lone Pines
Olie på lærred
80 x 60 cm

 

Tusayan
Tusayan
Olie på lærred
120 x 90 cm

 

 

Death Valley
Death Valley
Olie på lærred
120 x 90 cm

 

 
 

Yosemite
Yosemite
Olie på lærred
90 x 120 cm

 

  Grass Hopper
Grass Hopper
Olie på lærred
90 x 120 cm
  Williams
Williams
Olie på lærred
80 x 110 cm
 
  Malibou
Malibou
Olie på lærred
110 x 150 cm
         

seniorfolk